Menu

REGULAMIN

V BIEGU i KIJOMARSZU ZAGRAJ z ORKIESTRĄ.
Leszno, 15 stycznia 2017

 
  I. Organizator.

 1. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Związku Harcerstwa Polskiego w Lesznie ul.Sokoła 20.Koordynator Artur Kasprzak telefon 603970414
 2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ”Życie jest piękne”
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie przy ul.G.Narutowicza


  II. Cel

 1. Zebranie środków dla WOŚP “Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom"
 2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia w otoczeniu przyrody.

 
  III. Termin i miejsce

 1. V Bieg i kijomarsz odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r o godz 12.00.na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa
 2. Start i meta na Polanie Trzech Dębów.
 3. Trasa - 1 pętla w lesie Karczma Borowa/start-Polana Trzech Dębów-dukt leśny-Nowy Świat-ścieżka leśno-rowerowa równolegle do drogi Nowy Świat-Leszno-meta Polana Trzech Dębów/.
 4. Długość trasy: około 5 km.
 5. Trasa biegu i kijomarszu będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.

 
  IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W V Biegu i Kijomarszu ZAGRAJ z ORKIESTRĄ mogą wziąć udział osoby ,które ukończyły 18 lat i podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu lub kijomarszu.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub kijomarszu , które będzie dostępne w Biurze Zawodów.W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun.
 3. Odbiór numerów startowych – /sobota/14 stycznia 2017 r., w godz. 9:00-15.00, w Biurze Zawodów w Lesznie ul.55 Pułku Piechoty 2/6 lub w dniu biegu /niedziela/ 15 stycznia 2017 r.,w godz 8.00-9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie przy ul.Narutowicza .
 4. Wszyscy uczestnicy Biegu i kijomarszu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

  V. ZGŁOSZENIA i WPISOWE

 1. Zgłoszenia do Biegu i Kijomarszu ZAGARAJ z ORKIESTRĄ będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonleszno.pl
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz 21.00 dnia 13 stycznia 2017. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe w Biurze Zawodów w dniu 14 stycznia 2017 ul.55 Pułku Piechoty 2/6 lub w dniu biegu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Narutowicza w godz.8.00-9.30.
 3. Organizator zapewnia sobie możliwość wprowadzenia limitu uczestników biegu i kijomarszu w trakcie przyjmowania zapisów.
 4. Podczas odbioru numerów zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
 5. W ramach pakietu każdy uczestnik biegu i kijomarszu otrzymuje:
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  • pamiątkowy medal na mecie wykonany przez dzieci,
  • ciepły poczęstunek.
 6. Wpisowe za udział w biegu lub kijomarszu wynosi 30 zł dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie 10 zł. Zgromadzone środki w całości będą przekazane na konto WOŚP.

  VI. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja kobiet i mężczyzn. W klasyfikacji kobiet biegu i kijomarszu za zajęcie I, II, III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody. W klasyfikacji mężczyzn biegu i kijomarszu za zajęcie I, II, III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu i Kijomarszu ZAGRAJ z ORKIESTRĄ obowiązuje niniejszy regulamin,odbiór numeru startowego jest równoznaczne z jego akceptacją.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 3. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 
 
 
 

 Naszą stronę odwiedziło już
3960219 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas