Menu

Regulamin

 
REGULAMIN

X KOLEŻEŃSKI MARATON LESZNO 

OSTATNI TAKI MARATON

 

 

 1. Cel imprezy:

X KOLEŻEŃSKI MARATON LESZNO- jest imprezą biegową o charakterze sportowym, popularyzującą zdrowy tryb życia, ochronę środowiska naturalnego, promującą region leszczyński oraz integrującą środowisko biegowe.

 

2. Organizator:

MARATON LESZNO przy patronacie - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest Piękne”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, miłośnicy biegów długodystansowych.

 

3. Informacje:

Oficjalną stroną internetową biegu jest www.maratonleszno.pl , tam zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące imprezy biegowej

 

4. Termin i miejsce:

17.08.2018 r (sobota) 9:00 – Leszno, tereny leśne - Nadleśnictwo Karczma Borowa, Polana Trzech Dębów.

 

5. Biuro zawodów:

    • 16.08.2019 piątek Siedziba Firmy AMBIT Leszno ul. Kąkolewska21, godz. 16:00-20:00, wydawanie numerów startowych

    • 17.08.2019 sobota - Siedziba Firmy AMBIT - Leszno ul. Kąkolewska 21, godz. 07:00-8:30, wydawanie numerów startowych; na miejscu: parking, szatnia, prysznice, depozyt.

 

6. Trasa:

Zawody mają charakter terenowy i prowadzą drogami leśnymi Nadleśnictwa "Karczma Borowa”, trasa nie posiada atestu, oznaczenia będą co 5 km, limit czasu dla maratonu wynosi 6 godzin (czekamy na ostatniego zawodnika!).

 

7. Dystanse:

    • Maraton 42,195 km, (4 okrążenia)

    • Półmaraton 21,097, (2 okrążenia),

    • Ćwierćmaraton 10,549, (1 okrążenie),                                                                                                                    

    • marsz Nordic Walking (dystans półmaratonu lub ćwierćmaratonu).

 

8. Zgłoszenia:

do dnia: 28.07.2019r. na stronie internetowej: https://dostartu.pl/x-kolezenski-maraton-leszno-v3322.pl.html

 

9. Opłaty startowe uzależnione są od terminu zgłoszeń i wynoszą odpowiednio:

 - dystans maratoński,

dla zgłoszonych i opłaconych do dnia 30.06.2019r. obowiązuje opłata w wysokości 60zł,

dla zgłoszonych i opłaconych do dnia 31-07-2019r obowiązuje opłata w wysokości 75zł

dla zgłoszonych i opłaconych do dnia 16-08-2019r obowiązuje opłata w wysokości 100zł.

W biurze zawodów  opłata wynosi 150 zł, organizator  nie zapewnia jednak pełnych świadczeń.

 

- dystans półmaratoński, ćwierćmaratoński  oraz  marsz  Nordic  Walking

dla zgłoszonych i opłaconych do dnia 30-06-2019r obowiązuje opłata w wysokości 50 zł

dla zgłoszonych i opłaconych do dnia 31-07-2019r obowiązuje opłata w wysokości 65 zł

dla zgłoszonych i opłaconych do dnia 16-08-2019r obowiązuje opłata w wysokości 80 zł

W biurze zawodów opłata wynosi 100 zł, organizator nie zapewnia jednak pełnych świadczeń

 

Po zapisaniu się na wybrany bieg lub marsz, zawodnik będzie przekierowany bezpośrednio do witryny poprzez którą dokona opłaty za bieg.

WAŻNE! Nie ma możliwości dokonania zapisu na listę startową bez dokonania opłaty.

 

Zwolnienie z opłaty startowej przysługuje:

    • kobietom urodzonym w 1959r. i wcześniej,

    • mężczyznom urodzonym w 1954r. i wcześniej;

pod warunkiem dokonania zgłoszenia do dnia 31-07-2019

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę, za pisemnym upoważnieniem, przesłanym jako skan dokumentu drogą mailową i potwierdzeniu telefonicznym.

 

Płatności należy dokonywać na konto stowarzyszenia:

Życie jest Piękne ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno

nr konta BZWBK: 87 1090 2125 0000 0001 1585 0305

 w tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko, rocznik, dystans, X ML

 

10. Program zawodów:

 

w dniu 16.08.2019r.

Biuro zawodów:

Siedziba Firmy AMBIT  Leszno ul. Kąkolewska 21 w godz. 16:00 - 20:00 - wydawanie numerów startowych w biurze zawodów,

w dniu 17.08.2019 r.

Biuro zawodów:

Siedziba Firmy AMBIT - Leszno ul. Kąkolewska 21

godz. 7:00 - 8:30 - wydawanie numerów startowych w biurze zawodów,

 

Program minutowy zawodów:

    • godz. 09:00 -- start maratonu,

    • godz. 09:15 – wspólna rozgrzewka

    • godz. 10:00– start półmaratonu

    • godz. 10:30 – start ćwierćmaratonu

    • godz. 10:35- start marszu Nordic Walking

    • godz. 15:00 -- zamknięcie mety,

wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 60 min. po wyłonieniu zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

11. Klasyfikacja:

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie indywidualnego pomiaru czasu, oficjalnym czasem jest czas brutto;

Maraton, półmaraton, ćwierćmaraton i marsz Nordic Walking (półmaraton i ćwierćmaraton):

kategoria generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchary + nagrody rzeczowe

kategorie wiekowa kobiet i mężczyzn za miejsce 1 puchar, (M18, M30, M40, M50, M60, M70, K18, K30, K40, K50, K60, K70)

Nagrody nie dublują się.

Pamiątkowe medale otrzymają wszyscy, którzy ukończą deklarowany dystans.

Zawodnicy, którzy nie ukończą deklarowanego w zgłoszeniu dystansu, nie będą klasyfikowani oraz nagradzani na innych dystansach, rozgrywanych w ramach imprezy.

 

12. Uczestnictwo:

Do startu w maratonie  dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.

 

13. Świadczenia:

    • Pakiet startowy

    • Organizator zapewnia ciepły posiłek po biegu, oraz napój chłodzący.

    • Na trasie biegu (każde okrążenie) ustawione będą 2 punkty odżywcze oferujące napoje (woda, napój izotoniczny) i owoce, oraz 1 punkt z wodą.

 

14. Postanowienia końcowe:

Sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą deklarowany dystans, organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków, organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej dla marszu Nordic Walking, pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas dekoracji.

 

15. Ochrona danych osobowych:

    1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne) ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, NIP: 697-219-84-87

    2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji  X Sporting Maraton Leszno, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, podmiotem przetwarzającym będzie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09

    3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

    4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

    5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

    6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge Oborniki.

    7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

    8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

    9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

 


 

 

 


 Naszą stronę odwiedziło już
5217270 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas