WOŚP - ZAGRAJ Z ORKIETRĄ

 Regulamin IV BIEGU i KIJOMARSZU ZAGRAJ z ORKIESTRĄ.

 

 

KLIKNIJ TUTAJ I  ZAPISZ SIĘ NA BIEG

I. ORGANIZATOR

1.Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Związku Harcerstwa Polskiego w Lesznie ul.Sokoła 20.Koordynator  Artur Kasprzak telefon 603970414

2.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej”Życie jest piękne”.

3.Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie przy ul.G.Narutowicza


II. CEL

1.Zebranie środków dla WOŚP “Pediatria.Godna opieka ludzi w podeszłym wieku"

2.Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia w otoczeniu przyrody.                                                                                                                                                   

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. IV Bieg i kijomarsz odbędzie się w dniu 10 stycznia 2016 r o godz 12.00.na terenie  Nadleśnictwa Karczma Borowa.

2. Start i meta na Polanie Trzech Dębów.

3.Trasa - 1 pętla w lesie Karczma Borowa (start-Polana Trzech Dębów-dukt leśny-Nowy Świat-ścieżka leśno-rowerowa  równolegle do drogi Nowy Świat-Leszno-meta Polana Trzech Dębów).

4. Długość trasy:około 5 km.

5. Trasa biegu  i kijomarszu będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W IV Biegu i Kijomarszu ZAGRAJ z ORKIESTRĄ mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu lub kijomarszu.

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub kijomarszu , które będzie dostępne w Biurze Zawodów.W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun.

3. Odbiór numerów startowych – /sobota/9 stycznia 2016 r., w godz. 9:00-15.00, w Biurze Zawodów w  Lesznie ul.55 Pułku Piechoty 2/6  lub w dniu biegu /niedziela/ 10 tycznia 2016 r., w godz 8.00-9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie przy ul.Narutowicza .

4. Wszyscy uczestnicy Biegu i kijomarszu  są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

V. ZGŁOSZENIA i WPISOWE

1. Zgłoszenia do Biegu i Kijomarszu ZAGARAJ z ORKIESTRĄ będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonleszno.pl


2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz. 21.00 dnia 8 stycznia 2016. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe
w Biurze Zawodów w dniu 9 stycznia 2016, ul. 55 Pułku Piechoty 2/6 lub w dniu biegu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Narutowicza w godz. 8.00-9.30.


3. Organizator zapewnia sobie możliwość wprowadzenia limitu uczestników biegu i kijomarszu w trakcie przyjmowania zapisów. 

 
4. Podczas odbioru numerów zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.


5. W ramach pakietu każdy uczestnik biegu i kijomarszu otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,

- pamiątkowy medal na mecie wykonany przez dzieci,

- ciepły poczęstunek.

 

6. Wpisowe za udział w biegu lub kijomarszu wynosi 20 zł dla osób dorosłych.Osoby niepełnoletnie 10 zł. Zgromadzone środki w całości będą przekazane na  konto WOŚP.

 

VI.KLASYFIKACJA

Klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

W klasyfikacji kobiet biegu i kijomarszu za zajęcie I,II,III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody. W  klasyfikacji mężczyzn biegu i kijomarszu za zajęcie I,II,III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszystkich uczestników Biegu i Kijomarszu ZAGRAJ z ORKIESTRĄ obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

3. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.Naszą stronę odwiedziło już
3321844 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas